« powrót do listy

Konkurs "Zgrajnij rabat za zdjęcie"

2019.12.02

REGULAMIN KONKURSU

"ZGARNIJ RABAT ZA ZDJĘCIE"

 

 • Konkurs rozpoczyna się 2 grudnia 2019 i trwa do odwołania. 
 • Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).
 • Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba będąca pełnoletnią osobą fizyczną oraz posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. 
 • Organizatorem Konkursu jest Polnix Sp. J.  z siedzibą w  Warszawie, ul. Bakalarska 2, NIP: 522-020-39-14.
 • Wykonanie zadania konkursowego polega na wysłaniu przez Uczestnika drogą mailową na adres marketing@polnix.com.pl zdjęcia przedstawiającego w sposób artystyczny jakiekolwiek produkty wprowadzone na rynek przez Organizatora. 
 • Uczestnik zobowiązany jest do podania w mailu zgłoszeniowym w szczególności: imienia i nazwiska;adresu e-mail; numeru telefonu oraz ewentualnie nazwę użytkownika w portalu Facebook lub Instagram.
 • Uczestnik Konkursu oświadcza, że przesłane zdjęcia stanowią jego własność oraz nie naruszają praw osób trzecich. W przypadku gdyby zgłoszenie naruszało jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym w szczególności autorskie prawa majątkowe i osobiste, Uczestnik zobowiąże się do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych praw, z wyjątkiem obowiązków i odpowiedzialności spoczywających w tym zakresie na Organizatorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 
 • Uczestnik Konkursu wysyłając Zgłoszenie Konkursowe oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem. 
 • Nagrodę w Konkursie stanowi przyznanie Uczestnikowi jednorazowego rabatu 2% na zakupy w oddziałach firmy Polnix Sp. J. 
 • Przyznany rabat kumuluje się jedynie z rabatami wynikającymi z warunków handlowych. Obowiązuje jednorazowo na kolejne dokonywane zakupy. Rabaty wynikające z konkursu – nie kumulują się ze sobą. 
 • Przyznanie nagrody następuje wg. oceny walorów artystycznych zdjęcia i jest uznaniową decyzja organizatora.
 • Organizator może przyznać więcej niż jedną nagrodę jednemu uczestnikowi – każde zdjęcie może być nagrodzone -  według uznania Organizatora. 
 • Zwycięzcy otrzymają informację o wygranej drogą mailową z adresu marketing@polnix.com.pl Regulamin będzie dostępny na stronie www pod adresem: 
 • Uczestnik Konkursu wysyłając zgłoszenie udziela Organizatorowi prawa do wykorzystania zdjęcia w celach marketingowych m.in.  profilu Instagram: donice.polnix oraz na profilu Facebook: donice.polnix, a także na stronie internetowej www.polnix.com.pl oraz sklepie internetowym www.sklep.polnix.com.pl. Z chwilą wydania nagrody, Organizator otrzymuje licencję niewyłączną, która upoważnia Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do nagrodzonego zdjęcia.